امروز سه شنبه۱ اسفند ۱۳۹۶ / ۲۰ فوریه ۲۰۱۸

زبان انگلیسی / زبانهای خارجی / آرشیومقالات / ... /
الفبای انگلیسی

دفعات نمایش: 10710

الفبای انگلیسی جمعا 26 حرف است که شامل حروف بزرگ و کوچک می شود حروف بزرگ ( capital letters ) A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z حروف کو چک small letters a , b , c , d , e , f , g , h , I , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x , y , z
 

صدای حروف انگلیسی
هر کدام از حروف انگلیسی دارای چند صدا می باشند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم.
1-       حرف A دارای صداهای زیر می باشد
صدای ( اِ ) مانند: about , ago
صدای ( اَ ) مانند:  cat , hat
صدای ( آ ) مانند: arm , army
صدای ( آ گوتاه ) مانند: car , star
صدای ( اِی ) مانند: brave, cave
2-       حرف B معادل ( ب ) در زبان فارسی است. مانند : ball , boy
3-       حرف C چنانچه قبل از ( e, i , y ) قرار بگیرد صدای ( س ) و در غیر اینصورت صدای ( ک ) می دهد
مثال برای ( س) : pencil , parcel , bicycle
4-       حرف D  معادل ( د ) در زبان فارسی است. مانند : dog , door
5-       حرف E دارای صداهای زیر می باشد
صدای ( اِ ) مانند: pen , ten
صدای ( ای ) مانند: be , defeat
6-       حرف F  معادل ( ف ) در زبان فارسی است. مانند : full , football
7-       حرف G  گاهی معادل ( ج ) در زبان فارسی است. مانند : gipsy , giraffe
و گاهی معادل ( گ‌) در زبان فارسی است. مانند : girl , good
8-       حرفH  معادل ( ه ) در زبان فارسی است. مانند : here , hen
9-       حرف I دارای صداهای زیر می باشد:
صدای ( ای کوتاه ) مانند: ship , fish  
صدای ( آی ) مانند: time , line
10- حرفJ  معادل ( ج ) در زبان فارسی است. مانند : jug , just
11- حرف K  معادل ( ک ) در زبان فارسی است. مانند : kind , book
12- حرفL  معادل ( ل ) در زبان فارسی است. مانند : lip , land
13- حرفM  معادل ( م ) در زبان فارسی است. مانند : moon , mark
14- حرفN  معادل ( ن ) در زبان فارسی است. مانند : neck , name
15- حرف E دارای صداهای زیر می باشد:
صدای ( اُ ) مانند: go , obey
صدای ( آ ) مانند: front
صدای ( او ) مانند: do
16- حرفP  معادل ( پ ) در زبان فارسی است. مانند : pen , pack
17- حرف  Q معادل ( ک ) در زبان فارسی است. مانند: queen , quiet
18- حرفR  معادل ( ر ) در زبان فارسی است. مانند : red , root
19- حرفS  معادل ( س ) در زبان فارسی است. مانند : sad , salt
و گاهی معادل ( ز ) در زبان انگلیسی است. مانند: nose , lose
20- حرفT  معادل ( ت ) در زبان فارسی است. مانند : tree , tall
21- حرف U دارای صداهای زیر می باشد:
صدای ( یو ) مانند: university
صدای ( اِ ) مانند: turn
صدای ( آ ) مانند: rush
22- حرف V  معادل ( و ) در زبان فارسی است. مانند : view , victory
23- حرفW  معادل ( و ) در زبان فارسی است. مانند : window , wool
24- حرف X معادل ( ک ، س ) در زبان فارسی است. مانند : fox , ox
و گاهی صدای ( گز ) را می دهد بخصوص زمانی که بعد از حرف ( e ) بکار رود. مانند: examination
25- حرفY  معادل ( آی ) در زبان فارسی است. مانند : toy , boy
و گاهی صدای ( ی ) در زبان فارسی است. مانند: yesterday , yellow
26- حرفZ  معادل ( ز ) در زبان فارسی است. مانند : zoo , zero
صداهای ترکیبی
Sh = ش                           مانند: dish
      Ch = چ                               مانند: church
      Kh = خ                               مانند: khan
      Ph = ف                              مانند: telephone
      Tion =شن                         مانند: station
      Ture = چِِر                        مانند: picture
     Sion = ژن                            مانند: confusion
     Cial = شل                          مانند: special
     Gh = غ ، ق                       مانند: Ghasem
و گاهی صدای (ف) را می دهد. مانند: laugh
   Th= ث {بدین ترتیب که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای "س" را ایجاد نمود.}  مانند: thin
   Th = ذ  {بدین ترتیب که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای "س" را ایجاد
نمود.}  مانند: that
حروف صدا دار و بی‌صدا
حروف انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند
 1-       حروف صدادار The Vowel Letters))  عبارتند از : a , e , o , i, u
2-       حروف بی‌صد  (Consonant letters)  که بقیه حروف انگلیسی را شامل می شوند.
*** کلماتی که با حرف صدادار شروع می شوند حرف تعریف نامعین " an " می گیرند.
مانند: an apple , an orange , an idea , an egg
•          کلماتی که با صدای " u " و یا حرف صدا داری که صدای " u " می دهد شروع می شوند با حرف تعریف نامعین " a " نوشته می شوند.
     مانند: a European – a union – a university
•          هرگاه حرف " u " صدای ( آ‌ ) دهد با حرف تعریف نامعین " an " نوشته می شوند.
     مانند: an umbrella
•          کلماتی که با حرف " h غیر ملفوظ " شروع می شوند و بعد از آنها یک حرف صدا دار می آید با حرف تعریف نامعین " an " نوشته می شوند.
     مانند: an hour – an honor
ولی در صورتی که حرف " h " صدای ( ه ) بدهد با حرف تعریف نامعین "a" نوشته میشوند.
      مانند: a house
*** کلماتی که با حرف بی صدا شروع می شوند حرف تعریف نامعین " a " می گیرند.
مانند: a pen , a girl , a flower

 

فرستنده: فروتن


بازگشت به صفحه اصلی
نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
نام و آدرس ایمیل شما محفوظ است

توجه:دانلود و نصب دو نرم افزار فوق جهت استفاده بهتر از سایت پیشنهاد می شود .
 تصاویر به یاد ماندنی

بستن پنجره
اندرز

 آمار بازدیدکنندگان 
کاربران آنلاین: 1116 ‌‌
مجموع بازدیدها: 7374046
 

کلیه حقوق برای موسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مفتاح قائم (عج) محفوظ است
استفاده از مطالب این پورتال با ذکر نام پورتال بلا مانع است
نشانی: مشهد مقدس-پنجراه سناباد بطرف آبکوه پلاک 29 تلفن:38459491

@meftah_ghaemتلگرا م ، اینستاگرام وآپارات


شماره پیامک:77 70 66 3000